محصولات ریما چوب

شرکت ریما چوب نماینده شرکت AGT ترکیه می باشد و همچنین با سایر برندهای معتبر در ترکیه و ایران همکاری دارد :

ام دی اف AGTنمایندگی ام دی اف ارومیه
نمایندگی ام دی اف GLOSSTILL ریما چوب
ام دی اف SEETEC
ام دی اف فرامیدنمایندگی ام دی اف فرامید
ام دی اف ایزوفامنمایندگی ام دی اف ایزوفام
ام دی اف پاک چوبام دی اف پاک چوب
ام دی اف چهلستونchehelsotoun-rimachoob
ام دی اف زاگرس چوبام دی اف زاگرس چوب
رویه HAREXنمایندگی ام دی اف رویه HAREX
رویه NOVAنمایندگی رویه nova
نمایندگی بنیس فرمنمایندگی ام دی اف بنیس فرم
KING BOARD ورق ام دی افنمایندگی ام دی اف
نمایندگی انواع پارکتنمایندگی پارکت چوبی در ارومیه